top of page

ייפוי כוח מתמשך

מהו "ייפוי כוח מתמשך"?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי המאפשר לאדם בגיר לקבוע מראש איך ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לנהל עוד את ענייניו בעצמו. 

הדבר נעשה באמצעות מינוי של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך והסמכתו לפעול בהתאם להוראות הממנה בייפוי הכוח המתמשך. המינוי נכנס לתוקפו ברגע שהממנה מאבד את כשרותו המשפטית "וחדל להבין בדבר".

יתרון משמעותי של המנגנון הזה הוא בכך שהוא מעניק מידה גדולה יותר של שליטה לאדם על ענייניו בעתיד, והוא יכול למעשה לשמש כחלופה לאפוטרופסות.

מהו "מסמך הבעת רצון"?

מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי במסגרתו אדם המשמש אפוטרופוס לאחר מביע את רצונו לגבי מי ימונה לאפוטרופוס במקומו בעתיד וכיצד הוא יפעל, וזאת במקרה שהוא עצמו יהפוך בלתי כשיר משפטית.

מסמך זה חשוב במיוחד כאשר מדובר במטפל יחיד, כמו במקרה של הורה יחידני לקטין או לילד עם מוגבלות. 

מהן "הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס"?

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס מפרטות את רצונו של אדם לגבי האופן שבו הוא מעוניין שאפוטרופוס שימונה לו בעתיד, אם ימונה, יפעל. ההנחיות הללו מקבילות להנחיות המפורטות בייפוי הכוח המתמשך, למעט לגבי מינוי מיופה הכוח. 

מסמך זה רלוונטי לכל מי שמסיבות שונות שאין לו אדם אותו הוא יכול למנות למיופה כוח. מצב זה יכול לקרות, לדוגמה, כאשר לאדם אין ילדים. 

במקרים כאלה, ממונה אפוטרופוס במקרה הצורך, וכאשר המינוי ניתן, בית המשפט לוקח בחשבון את ההנחיות המקדימות ויכול לתת הוראות לאפוטרופוס בהתאם. 

MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page