top of page

עסקאות בנכסים

הסכמי מתנה והלוואה

בני משפחה לרוב מעבירים כספים ביניהם מבלי לתעד את העברה כנדרש. העברה נפוצה כזאת היא בין הורים לילדם לקראת חתונה או לצורך רכישת דירה. למרבה הצער, העברה כזאת עשויה להסתיים בסכסוך כאשר הילד מתגרש או מעוניין לפעול אחרת בכספים שקיבל לצורך רכישת דירה. במקרים אלה, ההורים יכולים לטעון שהעברת הכספים הייתה למעשה הלוואה ולדרוש את השבתם.

לפי הדין בישראל, ישנה חזקה לפיה כל העברת כספים בין בני משפחה היא מתנה, אלא אם מוכח אחרת. לפיכך, ברור שחתימה על הסכם - מתנה או הלוואה - לגבי העברת כספים כזאת היא חשובה ביותר. נדרש שהסכם כזה ינוסח בזהירות תוך התחשבות בתרחישים עתידיים אפשריים. 

עסקאות נדל"ן

בין אם מדובר בעסקת מכר רגילה, או בהעברה ללא תמורה בין בני משפחה, כל עסקה צריכה להתבצע בזהירות בנתחשב בהשלכות שעשויות להיות לעסקה על המשפחה.

בנוסף לעסקאות נדל"ן, ניתן להשתמש בהערות אזהרה למיניהן על מנת להשיג את מטרות המשפחה. 

MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page